Chat
Red Ocean

roRISK

system do zarządzania ryzykiem

roRISK to moduł platformy roGRC, dzięki któremu JSFP mogą w sposób skuteczny i profesjonalny zarządzać ryzkiem. Funkcjonalność ta wspomaga osiągnięcie założonych celów na wszystkich poziomach organizacji.

Zarządzanie ryzykiem to jeden z elementów kontroli zarządczej. Zgodnie z Komunikatem nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012r. (poz. 56), definiowane jest jako ogół procedur, polityk i skoordynowanych działań, podejmowanych zarówno przez kierownictwo, jak i pozostałych pracowników jednostki, które poprzez identyfikację ryzyka, jego analizę i określenie odpowiednich reakcji na ryzyko, zwiększają prawdopodobieństwo realizacji zadań i osiągnięcia celów.

roRISK to wsparcie JSFP w zarządzaniu ryzykiem. Funkcjonalności tego modułu umożliwiają m.in.: identyfikację ryzyka w odniesieniu do zadań i celów; analizę ryzyka, której celem jest określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i jego możliwych skutków; wybór reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie); monitorowanie efektywności mechanizmów kontrolnych i skuteczności podjętych decyzji.

roPD – najważniejsze zalety rozwiązania

wspomaga osiągnięcie celów przez transparentną identyfikację i kontrolowanie zagrażających im ryzyk

pozwala ustrzec jednostkę przed negatywnymi konsekwencjami nietypowych zjawisk

zmniejsza niepewność przy podejmowaniu decyzji

umożliwia wcześniejszą identyfikację zagrożeń i skuteczne wdrażanie działań zaradczych

pozwala na skuteczne alokowanie i wykorzystywanie zasobów do postępowania z ryzykiem

wpływa na poprawę jakości świadczonych usług

[caldera_form id="CF619cfdde8d552"]