Klauzula informacyjna dla przedstawicieli, pracowników i współpracowników firmy Red Ocean Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest RedOcean Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 7010286119, zwanej w dalszej części dokumentu RedOcean.

2.    Dane kontaktowe administratora

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami:
adres e-mail: rodo@redocean.pl,

telefonicznie: +48 (22) 412 62 32

lub wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

3.    Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania tj. przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy, okres wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji), przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

·         zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania umowy, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania, koordynacji i innych obowiązków wynikających z Umowy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·         wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązków, np. obowiązku archiwizacji wynikający w szczególności z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

·         ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.    Źródło pozyskania i kategorie danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały nam przekazane (udostępnione) przez naszego obecnego lub potencjalnego Kontrahenta a będącego Państwa pracodawcą lub osobą (firmą), z którą Państwo współpracujecie lub którą reprezentujecie w związku z procesem zawarcia lub zawarciem, wykonaniem i monitorowaniem realizacji umowy, o której mowa pkt. 3 niniejszej informacji.

5.    Rodzaje przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać takie kategorie danych jak:

·         dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),

·         dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu),

·         dane służbowe (np. nazwa firmy, stanowisko, informacje dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej).

6.    Kategorie odbiorców danych osobowych

Administrator nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada taki obowiązek wynikający z przepisów prawa lub z wiążących go zobowiązań umownych. Tym samym, RedOcean może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

·         organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na RedCOean obowiązków,

·         Zamawiającemu w zakresie i na warunkach przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy RedOcean a Zamawiającym,

·         podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie RedOcean, w szczególności podmiotom gospodarczym świadczącym usługi informatyczne, serwisowe, ochrony, usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.

7.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

9.    Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z RODO:

·         prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

·         prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

·         prawo żądania usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

·         prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

·         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, takich jak:

·         prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Państwu z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba że RedOcean wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·         prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli celem przetwarzanie jest prowadzenie przez RedOcean marketingu bezpośredniego. Jeżeli, wniosą Państwo sprzeciw w tym zakresie, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu;

10. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy RedOcean a Kontrahentem, z którym jesteście Państwo związani. Wymóg podania danych wynika również ze stosunków służbowych lub z ram współpracy pomiędzy Państwem a podmiotem (obecny lub przyszły Kontrahent), w którym jesteście Państwo zatrudnieni, z którym współpracujecie lub którego reprezentujecie.

/Administrator Danych Osobowych/