Chat
Red Ocean

roKZ

system do samooceny kontroli zarządczej

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych to ogół działań, które są podejmowane dla zapewnienia realizacji celów oraz zadań w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zgodny z prawem.  

Głównym celem kontroli zarządczej jest zapewnienie:  

  • skuteczności i efektywności działania 
  • wiarygodności sprawozdań 
  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi 
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania 
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji 
  • zarządzania ryzykiem 
  • ochrony zasobów  

Warunkiem zapewnienia skutecznej, efektywnej i adekwatnej kontroli zarządczej jest m.in. monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Jednym z narzędzi stosowanych w tym celu jest samoocena kontroli zarządczej.  

Zgodnie z Komunikatem nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r., samoocena kontroli zarządczej jest procesem, w którym pracownicy i kierownictwo jednostki dokonuje oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.  

 Przeprowadzenie samooceny może przyczynić się do: 

  • stałego doskonalenia systemu kontroli zarządczej,  w tym zarządzania ryzykiem 
  • wzmocnienia świadomości odpowiedzialności kierownictwa i pracowników jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej 
  • efektywniejszego wykorzystania zasobów audytu wewnętrznego 

Jedną z najczęściej stosowanych metod przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej jest kwestionariusz (ankieta). 

roKZ umożliwia przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej z wykorzystaniem kwestionariusza, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.  

roKZ – kluczowe funkcjonalności

kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dostosowany do indywidulanych potrzeb JST

możliwość udzielania odpowiedzi w różnej formie(np. skala liniowa, forma opisowa)

monitorowanie postępów samooceny w jednostce na poszczególnych poziomach

wskazanie obszarów wymagających poprawy i gotowe rekomendacje

poprawa komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami niższego szczebla w jednostce

możliwość tworzenia szczegółowych raportów i zestawień o stanie kontroli zarządczej w danej jednostce

[caldera_form id="CF619cfdde8d552"]