Chat
Red Ocean

Wsparcie organizacji w obszarze IT Governance

Organizacje wymagające wsparcia w obszarze IT Governance borykają się przynajmniej z jednym z wymienionych problemów:

  • Obecna strategia IT nie odpowiada potrzebom organizacji oraz jej stanowi faktycznemu, przez co niemożliwa jest ustrukturyzowana praca IT.
  • Informacje i dane są rozproszone w części wskutek braku integracji narzędzi IT.
  • Tempo prac rozwojowych jest niewystarczające, przez co niemożliwe jest spełnienie oczekiwać biznesowych.
  • Reaktywne działanie na zaistniałe problemy bez projektów i działań wyprzedzających.

Działania porządkujące organizację IT rozpoczynamy od realizacji strategii, a jej operacjonalizacja może być wsparta ze strony ułożenia procesów IT Governance lub przeprowadzenia całości procesu transformacji IT. Celem efektywnego opracowania strategii IT, korzystamy z naszej metodyki prac:

  • Etap 1. Analiza stanu obecnego. Na początku poznajemy IT i jego otoczenie, sprawdzamy dotychczas wykonane prace w obszarze strategii IT. Etap 1 stanowi punkt wyjścia dla dalszych prac projektowych.
  • Etap 2. Diagnostyka IT. Wieloaspektowa analiza IT umożliwi identyfikację jej mocnych i słabych stron, a także pozwoli na opracowanie luk, w tym technologicznych i procesowych.
  • Etap 3. Ustalenie celów IT. Ogólne cele IT będą wynikać z potrzeb biznesowych, a te przełożą się na docelowy kształt IT, do którego dąży organizacja.
  • Etap 4. Utworzenie planu działania. Każdy cel i docelowy model z poprzedniego etapu zostanie przełożony na konkretne działanie osadzone w czasie i w budżecie.