Podniesienie efektywności IT

Grupa usług Efektywność IT charakteryzuje się koncentracją na utworzeniu oraz utrzymaniu ładu IT w przedsiębiorstwie. W szczególności usługi obejmują opracowanie strategii IT i zapewnienie jej spójności ze strategią przedsiębiorstwa. Szczegółowym rodzajem usługi jest transformacja organizacji IT celem optymalnego wsparcia uzgodnionej strategii. W zakresie grupy usług Efektywność IT zawarte jest wdrożenie procesów IT, a także i optymalizacja istniejących procesów.

W ramach realizacji usługi Opracowywanie Strategii IT Red Ocean wspiera klientów w wypracowaniu strategicznych kierunków informatyzacji przedsiębiorstwa. Wypracowywanie polegać będzie na uzgodnienie z biznesem kluczowych kierunków strategicznych i pryncypiów, którymi kierować się powinien IT w okresie obowiązywania danej strategii informatyzacji. Strategiczne cele IT w przedsiębiorstwie będą zależne od aktualnej sytuacji IT w obszarze sposobu zarządzania organizacją IT, zasobami IT, zasadami zarządzania danymi oraz bezpieczeństwem informatycznym, a także z bieżącymi trendami rynkowymi oraz otoczeniem organizacji (obowiązujące umowy, relacje z dostawcami). W ramach prac zapewniona zostanie spójność pomiędzy planami biznesowymi przedsiębiorstwa oraz zdefiniowana mapa drogowa celów IT w okresie obowiązywania strategii IT. Zdefiniowanie celów oraz umiejscowienie ich na mapie drogowej pozwala określić inicjatywy projektowe z określeniem podstawowych założeń projektowych pozwalających na osiągnięcie zdefiniowanych celów IT oraz biznesowych. Celem zapewnienia akceptacji biznesowej strategii IT, w ramach realizowanej usług wykonywana jest analiza kosztów wdrożenia strategii metodą całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz oczekiwanego zwrotu z inwestycji (ROI), które stanowią istotny wkład do opracowywanego w ramach strategii planu jej wdrożenia.
W ramach realizacji usługi Transformacji organizacji IT rola Red Ocean może być kompleksowa lub koncentrować się na realizacji projektu jako agenta zmian. W przypadku wyboru roli agenta zmian, transformacja organizacji IT realizowana jest jako projekt z dokładną realizacją planu projektowego oraz zgodnie z opisem usług z grupy „Zarządzania projektami”. W przypadku przekazania Red Ocean Consulting realizacji kompleksowego opisu transformacji organizacji IT, koncentrujemy się nad określaniem roli organizacji IT w całości przedsiębiorstwa oraz dopasowania procesów i organizacji IT do potrzeb przedsiębiorstwa w celu podniesienia jej efektywności operacyjnej. Określenie roli IT w organizacji realizowane jest na podstawie analiz kilku obszarów. Pierwszym jest ocena aktualnego podejścia organizacji do zarządzania funkcją IT oraz porównanie go do najlepszych praktyk w tym obszarze. Drugim obszarem jest analiza strategia przedsiębiorstwa, analiza strategii IT i strategii zarządzania IT w przedsiębiorstwie oraz opracowanie rekomendacji zmian zapewniających spójność pomiędzy tymi dwoma obszarami. Na podstawie wykonanych analiz, określana jest rola IT w przedsiębiorstwie, opisywane są reguły IT Governance i opracowany zostaje ogólny oraz szczegółowy model organizacyjny dla funkcji IT w przedsiębiorstwie. Model obejmuje strukturę organizacyjną IT, zadania realizowane przez poszczególne komórki, wymagane kompetencje i ścieżki kariery dla pracowników IT, opracowanie procesów i procedur (np. zgodnie z metodyką SIPOC), opracowanie strategii i procedur zakupowych, opracowanie modelu zarządzania usługami IT oraz opracowanie modelu zarządzania projektami IT. Wymieniona usługa jest każdorazowo dopasowywana do potrzeb klienta i możliwe jest ograniczenie rozmiaru świadczonej usługi do przygotowania planu transformacji. Możliwe jest również uczestniczenie w procesie transformacji organizacji IT do opracowanego docelowego modelu organizacyjnego jako coaching lub jako zasób projektowy.
W ramach realizacji usługi Ocena kompetencji IT oferowana jest oceny kompetencji pracowników informatyki oraz ocena ich efektywności w dostarczaniu usług informatycznych zdefiniowanych w badanym przedsiębiorstwie. Usługa oceny kompetencji IT będzie polegać na przeprowadzeniu analizy strategii IT oraz zdefiniowaniu potrzeb wsparcia informatycznego dla części biznesowej przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy, możliwe będzie określenie kompetencji niezbędnych dla zrealizowania strategii oraz określenia mapy kompetencji dla IT (krótkoterminowej oraz długoterminowej), także określenia na mapie, które kompetencje będą zapewniane wewnętrznie, a które będą (ze względu na krótki czas wykorzystania w przedsiębiorstwie) kupowane na zewnątrz. Na podstawie opracowanej strategii zarządzania kompetencjami oraz określonej mapy kompetencji, przeprowadzone zostaną badania typu Assessment Center oraz określone zostaną aktualne kompetencje pracowników informatyki. Dzięki porównaniu aktualnej mapy kompetencji oraz pożądanej, możliwe będzie określenie luk kompetencyjnych, a także zdefiniowanie odpowiednio programów szkoleniowych i planów rekrutacyjnych. Usługa zawiera także opcję wsparcia klientów w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na kluczowe pozycje w strukturach IT.
Usługa Opracowanie i wdrożenie procesów IT jest skoncentrowana na dostarczeniu Klientowi wiedzy o organizacji procesów informatycznych oraz przekształceniu aktualnie realizowanych działań informatycznych w procesy, opisanie ich oraz uporządkowanie, a także nadanie im bardziej formalnych kształtów i zarządzanie tymi procesami (wprowadzenie mierników i ich kontrola). Wszelkie te działania mają na celu zachowanie wiedzy o działaniu IT w organizacji, a także zapewnienie efektywności działania informatyki w organizacji. Mniejsze przedsiębiorstwa nie odczuwają potrzeby opracowania i wdrażania procesów IT, lecz wraz z rozwojem organizacji oraz zwiększeniem kompleksowości obsługi informatycznej, istnieje konieczność opisania procesów IT. Zaletami wynikającymi z opisu i wdrożenia procesów IT dla klientów wewnętrznych informatyki są transparentność i jasność działania procesów IT (odpowiedź na pytanie „jak coś załatwić?”) oraz możliwość zwiększenia efektywności działania informatyki zarówno w obszarze czasu realizacji poszczególnych usług jak i ich dostępności. W ramach tej usługi oferowane jest opisanie aktualnego stanu istniejących procesów w organizacji (opis „as is”), a także przeanalizowanie procesów, porównanie z istniejącymi standardami i najlepszymi rynkowymi praktykami oraz opracowanie propozycji w zakresie ich optymalizacji, reorganizacji lub stworzeniu całkowicie nowego modelu procesowego organizacji IT. Po akceptacji przez Klienta koncepcji zmian i wdrożenia modelu procesowej organizacji, oferowane jest opracowanie szczegółowej mapy procesów oraz określenie ról w nowym modelu procesowym. Celem zarządzania procesami, w ramach usługi uzgodnione zostaną z Klientem kluczowe wskaźniki efektywności realizacji procesów (KPI), a także opracowane wymagania na systemy informatyczne wspierające monitorowanie oraz procesami IT.
W ramach realizacji usługi Opracowanie katalogu usług IT oferowane jest wsparcie Klienta w opracowaniu modelu usług IT w przedsiębiorstwie. Usługa opracowania katalogu usług IT obejmuje analizę potrzeb informatycznych w przedsiębiorstwie, analizę strategii, a także analizę portfela produktów i usług oferowanych klientom wewnętrznym informatyki w przedsiębiorstwie. Po przeprowadzeniu analiz oraz opracowaniu koncepcji usługowej organizacji IT, proponowana usługa obejmuje także opracowanie szczegółowego opisu poszczególnych usług w katalogu, uzgodnienie i opisanie parametrów ich świadczenia, przygotowanie wewnętrznych umów świadczenia usług informatycznych (SLA) oraz wyznaczenia strategii nabywania usług (podział na usługi realizowane zasobami własnymi oraz usługi realizowane za pomocą zasobów zewnętrznych). Na podstawie określenia strategii nabywania usług, możliwe będzie opisanie i wdrożenie strategii zakupu usług IT.
W ramach proponowanej usługi Klienci wspierani są w opracowaniu i wdrożeniu modeli finansowych przedsiębiorstwa. Modele te będą umożliwiały efektywną realizację procesów budżetowania, kontroli i optymalizacji kosztów oraz analizę efektywności realizacji przedsięwzięć w obrębie IT. W ramach usługi możliwe jest opracowanie analiz narzędzi wspierających realizacji zarządzania finansami IT lub rekomendowanie zmian w istniejących systemach informatycznych wspierających zarządzanie finansami na poziomie przedsiębiorstwa celem wsparcia optymalnego modelu zarządzania finansami IT. Model zarządzania finansami IT uwzględnia także model obciążania poszczególnych części przedsiębiorstwa kosztami działania informatyki w obszarze usług, które są przez daną część przedsiębiorstwa wykorzystywane.

Zarządzanie projektami i portfelem projektów

Grupa usług Zarządzanie projektami i portfelem projektowym koncentruje się na procesie zarządzania projektami informatycznymi w przedsiębiorstwie, ale z możliwością rozszerzenia zakresu na wszystkie projekty lub działania o charakterze projektowym. Dodatkowo, usługi z tego zakresu obejmują organizację procesu zarządzania portfelem projektów oraz opracowanie strategii zarządzania programami. Wszelkie działania organizacyjne powiązane są z realizacją strategii oraz realizacją działań opisanych w najlepszych praktykach z zakresu zarządzania projektami.

Usługa Ocena dojrzałości projektowej organizacji obejmuje przeprowadzenie analizy potrzeb Klienta w zakresie procesu zarządzania projektami i programami. Na podstawie istniejących standardów zarządzania projektami oraz określania poziomu dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania projektami, opracowywana jest analiza struktur zarządzania projektami, ocena efektywności procesów zarządzania projektami oraz przydatności istniejącej infrastruktury wspierającej zarządzanie projektami. Klient, na podstawie wymagań i opracowanej wizji docelowego kształtu procesu zarządzania projektami, otrzymuje rekomendacje oraz szczegółowy opis działań związanych z wdrożeniem nowej organizacji projektowej. Dodatkowo, usługa obejmuje analizę realizowanych projektów i programów IT wraz z oceną stopnia ich zgodności ze strategią oraz audyt uzasadnienia biznesowego. Następnie opracowywana jest rekomendacja w zakresie zmiany portfolio projektów, zakresu projektów, a także rekomendacje dotyczące reorganizacji struktury projektowej oraz procesów zarządzania projektami.
W ramach tej usługi pracownicy Red Ocean Consulting przeprowadzają działania związane z audytem projektów lub programów uznanych przez Klienta jako zagrożone. Usługa obejmuje przeprowadzenie audytu projektu lub programu, opracowanie analizy oraz rekomendacji dla Sponsora projektu lub Zarządu przedsiębiorstwa, a następnie po otrzymaniu decyzji pozytywnej w zakresie realizacji naprawy projektu lub programu, opracowanie szczegółowego planu projektu. Usługa obejmuje także oddelegowanie osób do czynnego wsparcia procesu wdrażania planu naprawczego zarówno na poziomie wsparcia projektu jak i kierownika projektu.
Usługa Wsparcia zarządzania projektem obejmuje swoim zakresem świadczenie usługi interim project manager w organizacji, a także wsparcie Klienta w zarządzaniu projektami poprzez zapewnienie właściwej organizacji i prowadzenie Biura Projektu. Realizacja zadań Biura Projektu może być realizowana jako coaching, czyli wsparcie merytorycznie docelowych pracowników Biura Projektu lub jako czasowy outsourcing zadań z organizacji. W przypadku realizacji usługi interim project manager, usługa obejmuje zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu oraz określenie warunków odbioru projektu, a następnie realizację projektu zgodnie z uzgodnionymi parametrami.
W ramach tej usługi Klient otrzymuje analizę potrzeb w zakresie zarządzania projektami. Usługa może być powiązana i realizowana wspólnie z usługą definiowania i wdrożenia procesów informatycznych, jako proces wspierający IT. Zakres usługi obejmuje zdefiniowanie i wdrożenie procesu zarządzania projektami oraz opracowania na tej podstawie pełnej metodyki, zgodnie ze standardami rynkowymi w tym obszarze. Przy opracowaniu metodyki, Klient otrzymuje pełny opis ról i odpowiedzialności w procesie, a także możliwość opisania i wyboru narzędzi oraz mierników efektywności procesów (KPI dla procesu zarządzania projektami). Usługa może obejmować zakresem także opracowanie zasad działania Biura Projektów (PMO), a następnie określenie odpowiedzialności, kompetencji i wsparcie we wdrożeniu Biura Projektów w organizacji (procesy w PMO, standardy dokumentacji). Jeżeli Klient posiada wdrożony proces zarządzania projektami, istnieje możliwość audytu procesu oraz organizacji IT wraz z opisaniem rekomendacji ewentualnych zmian i założeń projektowych wdrażających rekomendowane zmiany.

Optymalizacja IT

Grupa usług Optymalizacja IT charakteryzuje się koncentracją na optymalizacji w kilku obszarach IT. Pierwszym obszarem optymalizacją są procesy informatyczne, w szczególności procesy związane z zarządzaniem organizacją IT. Kolejne obejmują optymalizację w obszarze infrastruktury IT, dostosowanie narzędzi i systemów do potrzeb Klienta, a także optymalizację procesów biznesowych (BPM) oraz kosztów działalności IT w organizacji.

Usługa Wsparcia organizacji Klienta w zakresie wdrożenia i utrzymania IT Governance obejmuje działania związane z optymalizowaniem strategii informatyzacji oraz zapewnieniem spójności pomiędzy wymaganiami biznesu, procesami biznesowymi oraz uzasadnieniami biznesowymi, a realnymi działaniami IT. W ramach tej usługi przeprowadzany jest audyt organizacji w zakresie ogólnych procesów biznesowych, zbierane są wymagania biznesowe oraz uzasadnienia, a następnie zapewniana jest spójność pomiędzy wszelkimi zmianami dotyczącymi działania IT, systemów IT oraz bieżących działań IT. W ramach usługi wymagania biznesowe są zarządzane i przekazywane są rekomendacje w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów. Jednocześnie, badane są procesy kontrolne związane z wprowadzaniem zmian oraz codziennym prowadzeniem informatyki. Celem niniejszej usługi jest rekomendowanie zmian oraz definiowanie projektów wdrażających wymienione rekomendacje w życie.
Usługa Wsparcie Klienta w wyborze optymalnego rozwiązania IT opiera się na przeprowadzeniu pełnej ścieżki analizy potrzeb - od ogólnej definicji potrzeby, do szczegółowego opisu potrzeby Klienta przeniesionej na ramy założeń projektowych i uruchomienia realizacji projektu. Usługa obejmuje przeprowadzenie ogólnej analizy wymagań biznesowych oraz określenie uzasadnienia biznesowego realizacji projektu. Po akceptacji Sponsora analizy wymagań biznesowych oraz akceptacji uzasadnienia biznesowego, usługa oferuje przeprowadzenie fazy inicjacji projektu, w ramach której przeprowadzona zostanie analiza aktualnie dostępnych na rynku rozwiązań IT, analiza istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań i zaproponowane będzie rozwiązanie IT zawarte w studium wykonalności rozwiązania IT. W przypadku rekomendacji zakupu rozwiązania od dostawcy, usługa uwzględnia możliwość przygotowania i przeprowadzenia przetargu zarówno zgodnie z UZP, jak i wewnętrznymi przepisami przedsiębiorstwa, a także i uczestniczenie w negocjowaniu kontraktów (z uwzględnieniem parametrów uzgodnionych z Klientem). Usługa także uwzględnia uczestniczenie i coaching w trakcie wdrażania rozwiązania IT (kontrola etapowa), a także przeprowadzenie ewentualnego audytu powdrożeniowego. Usługa posiada jako opcję, możliwość przeprowadzenia testów rozwiązania (testy końcowe użytkownika, testy modułu, testy regresyjne, itp).
W ramach usługi realizowane są działania obejmujące opis aktualnego kształtu infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa oraz opracowanie rekomendacji dotyczących zmniejszenia kosztów operacyjnych infrastruktury. W ramach proponowanych działań możliwe jest rekomendowanie konsolidacji, standaryzacji oraz wirtualizacji infrastruktury. Każda z rekomendacji będzie posiadała opis założeń projektowych wraz z uzasadnieniem biznesowym realizacji (wskazanie korzyści w obszarze finansów, bezpieczeństwa przetwarzania itp.), a także możliwych opcji technologicznych realizacji przedsięwzięcia optymalizacji infrastruktury IT (przeprowadzenie analizy niezawodności oraz dostępności rozwiązań IT), a także analizy ryzyka dla każdej z opracowywanych rekomendacji (w tym także i opcji nie realizowania żadnych zmian). W ramach realizacji usługi możliwe jest przeprowadzenie analizy możliwości zmian w obszarze infrastruktury IT z perspektywy poprawy szybkości dostosowania organizacji do zmian w otoczeniu konkurencyjnym oraz skrócenia czasu wprowadzania usług/produktów na rynek.
W ramach tej usługi Klient ma zapewnione przeprowadzenie analizy efektywności wsparcia realizacji procesów biznesowych przez rozwiązania IT. Za pomocą tej analizy możliwe jest określenie wszelkich luk w zakresie sprawnej realizacji procesów biznesowych, ale także opracowanie rekomendacji związanych z optymalizacją procesów biznesowych lub optymalizacją procesów IT oraz określenie mierzalnych skutków tych optymalizacji. Usługa obejmuje także opracowywanie koncepcji i modelu współpracy pomiędzy częścią biznesową przedsiębiorstwa a informatyką. W ramach usługi możliwe jest także przeprowadzenie dokładnych analiz w zakresie konsolidacji modelu danych, konsolidacji funkcjonalności rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo.
Usługa Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztowej IT obejmuje przegląd i ocenę realizowanych projektów zmian w infrastrukturze IT pod kątem racjonalności ponoszonych nakładów i kosztów. Usługa obejmuje także przeprowadzenie przeglądu istniejących kontraktów i umów wsparcia, a także przegląd kontraktów licencyjnych oraz określenie modelu zarządzania kontraktami i licencjami w przedsiębiorstwie w sposób zapewniający ciągłość działania systemów IT oraz wsparcia procesów biznesowych przez IT. Model zarządzania kontraktami obejmuje także działania związane z demonopolizacją dostawców w zdefiniowanych przez Klienta obszarach IT.

Główne zadania w obszarze technologiczno-handlowym:

  • dostawa platformy sprzętowej firm HP, EMC;
  • dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego w ramach rozbudowy i modernizacji sieci szkieletowych LAN;
  • dostawa platformy wirtualizacyjnej serwerów i stacji roboczych;
  • urządzenia aktywne sieci lokalnej i wyposażenie tych urządzeń;
  • dostawa systemów backupu i archiwizacji;
  • dostawa, instalację i konfigurację macierzy dyskowych.

By oferować nowoczesne usługi Cloud Computing dla biznesu zainicjowaliśmy model współpracy z technologicznym partnerem takim jak HP czy EMC. Świadczymy w oparciu o najwyższej klasy serwery w architekturze x86 (także serwery typu Blade), sieć SAN, wirtualne środowisko wykorzystujące technologię VMware, zewnętrzne systemy zarządzania backupem i archiwizacją oraz wysokowydajne środowisko dostępowe.

aris

ARIS Value Engineering

Przetestowane modele, najlepsze procedury i sprawdzone sposoby wykorzystania platformy ARIS – wszystkie te wartościowe zasoby oferujemy razem z metodyką ARIS Value Engineering, która pozwala nie tylko zaoszczędzić czas. Ta czołowa metodyka zarządzania procesami biznesowymi (BPM) jest głównym elementem rozwiązań firmy Software AG i wykorzystuje jej doświadczenia zebrane podczas współpracy z przedsiębiorstwami na całym świecie. Wśród komponentów, które pozwalają szybciej uzyskać pożądane rezultaty, należy wymienić pakiety pomagające w realizacji celów metodą „krok po kroku”, wstępnie skonfigurowane kwestionariusze, procesy i szablony referencyjne, a także narzędzia zgodne z wymaganymi standardami, zaopatrzone we wskazówki i przykładowe rozwiązania.

google apps

Google Apps

Najważniejsze zadania stawiane przed systemami IT są takie same, niezależnie czy chodzi o małą firmę czy wielką korporację, niezależnie od branży i stosowanej technologii. Są to: dostępność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Google stworzył więc uniwersalny zestaw narzędzi, aplikacji i rozwiązań zapewniających te funkcjonalności. W skład Google Apps wchodzą: mail, pakiet biurowy, kalendarz, współdzielenie plików, łatwe tworzenie witryn internetowych i wiele innych.

gsa

Google Search Appliance

Google Search Appliance nazywane często "Google w pudełku", to urządzenie pozwalające na szybkie i skuteczne przeszukiwanie zasobów firmy. Indeksowane są nie tylko tytuły plików czy maili, ale także ich zawartość. Pozwala przeszukiwać jednocześnie zasoby pochodzące z wewnętrznej sieci, jak i z internetu. Wspiera 220 formatów plików, w tym pliki Office i pliki pdf. Największą siłą urządzenia jest bardzo łatwa skalowalność - wystarczy dokupić kolejne, by móc indeksować i przeszukiwać miliardy dokumentów.